Sygnaliści ISO 37002 :2021

Wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia i utrzymania
skutecznego systemu zarządzania zgłaszaniem naruszeń

ISO 37002, nowy standard zarządzania zgłaszaniami naruszeń.

37002:2021 ma na celu dostarczenie wytycznych dotyczących wdrażania, zarządzania, oceny, utrzymywania i doskonalenia skutecznych systemów zarządzania sygnalizacją nieprawidłowości. Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju, wielkości, charakteru działalności.

Wytyczne zawarte w normie mają na celu wspieranie i ochronę sygnalistów i innych zaangażowanych stron i zapewnić, że zgłoszenia naruszeń są rozpatrywane we właściwy i terminowy sposób.

Chociaż wdrożenie wymagań normy może się różnić w zależności od wielkości, charakteru, złożoności i kraju prowadzonej działalności, wytyczne mogą pomóc organizacji w udoskonaleniu jej istniejącej polityki i procedur dotyczących zgłaszania nieprawidłowości lub w przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

W przeciwieństwie do dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów (dyrektywa 2019/1937), która ma obowiązywać w państwach członkowskich UE od końca 2021 r., organizacje mogą przyjąć normę ISO 37002 jako niezależne wymagania lub wdrożyć i stosować ją wraz z normą ISO 37001.

Jednostka certyfikacyjna zajmująca się certyfikacją i inspekcjami systemów zarządzania. Więcej na www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

© 2018 All rights reserved

+48730668341